FACEBOOK
מטרת מחלקת מגזר היא מתן מענה לכלל הסטודנטים הערבים במכללה, הנגשת תוכן אקדמי בשפה הערבית לסטודנטים וקירוב הסטודנטים מהמגזר לאגודה ולמוסדותיה. בנוסף לכך מחלקת מגזר תוביל ותקדם פרוייקטים לטובת כלל...
הערבים במכללה ותעבוד באופן שוטף עם גורמים פנימיים וחיצוניים על מנת לקדם פרוייקטים אלו.

אופן

קידום אתרים בצפון חברה לקידום אתרים